theoni.jpg   

antilogosnews.gr_e_media_-_Αντιγραφή.jpg

kosta-famissi-hotel-L.3_-_Αντιγραφή.gif

polizos.gif

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα

psistiri.gif

skepsoudiaforetika.gif

Antilogos200.jpg

antilogos-bunn.gif

rousanou.jpg

A+ R A-

Παιδιὰ κατὰ παραγγελία καὶ μὲ ἀπαιτήσεις: Μιὰ χριστια-νικὴ ὀπτική.*

E-mail Εκτύπωση PDF

Τοῦ Ἀρχιμ. Βαρλαὰμ Μετεωρίτου

1a1a11avarlaammἩ σύγχρονη  κοινωνία μας ἔχει  ἀλλάξει ῥιζικὰ τὰ τελευταῖα χρό-νια Ἡ τεχνολογία ἔχει ἀναπτυχθεῖ ραγδαία καὶ ἔχει εἰσχωρήσει σὲ κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς μας. ..

Αὐτὸ ἔχει ἐπηρεάσει καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο βλέπουμε τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἀναπαραγωγή.

Ἡ τεχνητὴ γονιμοποίηση ἔχει ἀνοίξει νέες δυνατότητες γιὰ τὰ ζευγάρια ποὺ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στὴν ἀπόκτηση παιδιῶν. Ἡ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση (IVF) ἐπιτρέπει στὰ ζευγάρια νὰ δημιουργήσουν ἕνα παιδὶ μὲ τὰ δικά τους γονίδια, ἀκόμα κι ἂν δὲν μποροῦν νὰ μείνουν ἔγκυες μὲ φυσικὸ τρόπο.

Ὡστόσο, ἡ IVF ἔχει ἀνοίξει καὶ τὴν πόρτα σὲ νέες μορφὲς ἀναπαραγωγῆς ποὺ θέτουν ἠθικὰ ζητήματα. Μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς μορφὲς εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ φύλου τοῦ παιδιοῦ. Μὲ τὴ χρήση τῆς IVF, τὰ ζευγάρια μποροῦν νὰ ἐπιλέξουν τὸ φῦλο τοῦ παιδιοῦ τους, κάτι ποὺ εἶναι νόμιμο σὲ κάποιες χῶρες.

Μιὰ ἄλλη μορφὴ ἀναπαραγωγῆς εἶναι ἡ ἐπιλογὴ τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ παιδιοῦ. Μὲ τὴ χρήση τῆς ἐξατομικευμένης γενετικῆς, τὰ ζευγάρια μποροῦν νὰ ἐπιλέξουν τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ παιδιοῦ τους, ὅπως τὸ χρῶμα τῶν ματιῶν, τὸ χρῶμα τῶν μαλλιῶν, ἀκόμα καὶ τὸ IQ.

Αὐτὲς οἱ νέες μορφὲς ἀναπαραγωγῆς, ἡ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ ἡ τεχνητὴ γονιμοποίηση, ἔχουν καταστήσει δυνατὴ τὴ δημιουργία παιδιῶν κατὰ παραγγελία, μὲ συγκεκριμένες προδιαγραφὲς καὶ ἀπαιτήσεις.

Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη ἔχει προκαλέσει ἔντονες συζητήσεις καὶ ἀντιδράσεις, τόσο ἀπὸ ἠθικὴ ὅσο καὶ ἀπὸ θρησκευτικὴ σκοπιά. Ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ὀπτική, ἡ δημιουργία παιδιῶν κατὰ παραγγελία καὶ μὲ ἀπαιτήσεις εἶναι μιὰ μορφὴ ἀνθρωποκεντρικὴς σκέψης ποὺ ὑποβαθμίζει τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Ἡ χριστιανικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή

Ἡ χριστιανικὴ πίστη διδάσκει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι ἱερὴ καὶ ὅτι κάθε ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ἕνα μοναδικὸ δῶρο ἀπὸ τὸν Θεό. Ὁ Θεὸς δὲν δημιουργεῖ ἀνθρώπους κατὰ παραγγελία, ἀλλὰ δημιουργεῖ κάθε ἄνθρωπο μὲ ἀγάπη καὶ φροντίδα.

Ἡ χριστιανικὴ ἠθικὴ βασίζεται στὸ σεβασμὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ζωή, ἀπὸ τὴ σύλληψη μέχρι τὸν θάνατο. Ἡ δημιουργία παιδιῶν κατὰ παραγγελία καὶ μὲ ἀπαιτήσεις εἶναι μιὰ μορφὴ ἐκμετάλλευσης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ποὺ ὑποβαθμίζει τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.

Οἱ κίνδυνοι τῆς δημιουργίας παιδιῶν κατὰ παραγγελία

Ἡ δημιουργία παιδιῶν κατὰ παραγγελία καὶ μὲ ἀπαιτήσεις ἐνέχει πολλοὺς κινδύνους, τόσο γιὰ τὰ παιδιὰ ὅσο καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς.

Γιὰ τὰ παιδιά, ὁ κίνδυνος εἶναι νὰ μεγαλώσουν σὲ ἕνα περιβάλλον ὅπου δὲν εἶναι ἀποδεκτὰ γιὰ αὐτὸ ποὺ εἶναι, ἀλλὰ γιὰ αὐτὸ ποὺ οἱ γονεῖς τους θέλουν νὰ εἶναι. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας, ὅπως χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση, ἄγχος καὶ κατάθλιψη.

Γιὰ τοὺς γονεῖς, ὁ κίνδυνος εἶναι νὰ δημιουργηθοῦν σχέσεις μὲ τὰ παιδιὰ ποὺ βασίζονται στὴν ἰδέα τῆς ἰδιοκτησίας καὶ ὄχι τῆς ἀγάπης. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ προβλήματα στὴν ἐπικοινωνία καὶ στὴ συναισθηματικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν.

Μιὰ ἐναλλακτικὴ προσέγγιση

Ἡ χριστιανικὴ πίστη προσφέρει μιὰ ἐναλλακτικὴ προσέγγιση στὴ δημιουργία παιδιῶν. Ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια βασίζεται στὴν ἀγάπη, τὴ φροντίδα καὶ τὸν σεβασμὸ γιὰ κάθε μέλος της. Τὰ παιδιὰ εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ γονεῖς ἔχουν τὴν εὐθύνη νὰ τὰ μεγαλώσουν μὲ ἀγάπη καὶ σοφία.

Μιὰ χριστιανικὴ οἰκογένεια δὲν εἶναι μιὰ μηχανὴ παραγωγῆς παιδιῶν κατὰ παραγγελία. Εἶναι μιὰ κοινότητα ἀγάπης, ὅπου τὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν καὶ νὰ ἀνθίσουν. Δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς προϊόντα, ἀλλὰ ὡς ἄτομα ποὺ ἀξίζουν ἀγάπη καὶ φροντίδα.

Συμπέρασμα

Ἡ IVF μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ εὐλογία γιὰ τὰ ζευγάρια ποὺ ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες στὴν ἀπόκτηση παιδιῶν. Ὡστόσο, εἶναι σημαντικὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ μὲ ὑπευθυνότητα καὶ σεβασμὸ γιὰ τὴ ζωή.

Ἡ δημιουργία παιδιῶν κατὰ παραγγελία καὶ μὲ ἀπαιτήσεις εἶναι μιὰ μορφὴ ἀνθρωποκεντρικὴς σκέψης ποὺ ὑποβαθμίζει τὴν ἀξία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ὀπτική, ἡ καλύτερη προσέγγιση στὴ δημιουργία παιδιῶν εἶναι μιὰ προσέγγιση ποὺ βασίζεται στὴν ἀγάπη, τὴ φροντίδα καὶ τὸν σεβασμὸ γιὰ κάθε ἀνθρώπινη ζωή.

* Τὸ θέμα τῆς τεχνητῆς καὶ ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης (IVF) εἶναι πολὺ μεγάλο καὶ μὲ πολλὲς διαστάσεις, τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ νὰ καλυφθῇ ἢ νὰ ἀναλυθῇ σὲ ἕνα ἄρθρο. Στὸ παρὸν ἄρθρο ἁπλῶς προσπαθοῦμε νὰ προβληματίσουμε τοὺς ἀναγνῶστες γιὰ αὐτὸ τὸ σοβαρὸ θέμα.

ABRAMOPOYLOS_256X214.gif

antalaktika1.jpg 

KDAP_256X214.gif

gkekas1_Αντιγ.jpg

faltakas.jpg

aliagas_copy.jpg

vamal.gif

Manaviko_Fillipas_Ntina__gia_6_mines.jpg

selfhelpbanner.gif

 

Μεινετε Συνδεδεμενοι

twitter-30facebook-30 Skype Me™! Contact-Us

 Ο antilogosnews.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του eMEDIA original_200.jpg (Μητρώο OnLine Media) υπό την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με Αριθμό Μητρώου 14054.

--Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & ανάρτηση των άρθρων που υπάρχουν στον ιστότοπο www.antilogosnews.gr χωρίς την γραπτή άδεια του αρθρογράφου ή του διαχειριστή του ιστοτόπού μας. Σε περίπτωση που πραγματικά επιθυμείτε να προβείτε σε τέτοια κίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, ή τηλεφωνικά. Όλα μας τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και του διαχειριστή, και θα σας παρακαλούσαμε όπως σεβαστείτε την δουλειά και τον χρόνο που αφιερώνουμε για την  ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνη: Σκαρλάτου Σοφία Αικατερίνη Τηλ.&Fax :2432 400 094Επικοινωνία (Θεοδόσης) Κιν.: 698 24 94 413 -

e-mail: antilogos.news@gmail.com