theoni.jpg  

antilogosnews.gr_e_media_-_Αντιγραφή.jpg

kosta-famissi-hotel-L.3_-_Αντιγραφή.gif

polizos.gif

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαμπάκα

psistiri.gif

skepsoudiaforetika.gif

Antilogos200.jpg

antilogos-bunn.gif

rousanou.jpg

A+ R A-

Επιστολιμαίος ε¬ξό¬δι¬ος χαιρετισμός της Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου εις την οσι¬ω¬τά¬την Φιλοθέην Κοσβύρα

E-mail Εκτύπωση PDF

Ἐπιστολιμαῖος ἐ¬ξό¬δι¬ος χαι¬ρε¬τι¬σμὸς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων εἰς τὴν ὁ¬σι¬ω¬τά¬την ἐν μο¬να¬ζού¬σαις Φιλοθέην Κοσβύρα, Κα¬θη¬γου¬μέ¬νην τῆς Ἱ¬ε¬ρᾶς Μο¬νῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ρουσάνου Ἁγίων Μετεώρων.
Τελειωθείσης ἐν Κυρίῳ τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου σω¬τη¬ρί¬ου ἔ¬τους 2020.
Φιλτάτη Φιλοθέη ἐκ γῆς ἀπέπτη,
λιποῦσα τοῖς τέκνοις διάγραμμα βίου.
Τῇ δ' ἐνάτῃ προμήτωρ Ἄννα ἀμμᾶν παρέλαβεν.
Συμ¬με¬τέ¬χου¬σαι εἰς τὴν ὀ¬δύ¬νην τῶν Ἀ¬δελ¬φῶν τῆς Ἱ¬ε¬ρᾶς Μο¬νῆς Ἁ¬γί¬ας Βαρ¬βά-ρας Ρου¬σά¬νου, διὰ τὴν πρὸς Κύ¬ριον ἐκ¬δη¬μί¬αν τῆς ὁ¬σι¬ω¬τά¬της καὶ σε¬μνο¬πρε¬πε-στά¬της Γε¬ρον¬τίσ¬σης Φι¬λο¬θέ¬ης, ἐ¬πα¬να¬λαμ¬βά¬νο¬μεν τὰ λό¬για τοῦ ἁ¬γί¬ου Θε¬ο¬δώ-ρου τοῦ Στου¬δί¬του πρὸς τὴν σύγ¬χρο¬νόν του ἡ¬γου¬μέ¬νην Εὐ¬φρο¬σύ¬νην: «Ὤ, πῶς ἀ¬πέ¬πτη ἀφ᾿ ἡ¬μῶν ἡ κα¬λὴ ἀμ¬μάς, ἡ χρι¬στο¬φό¬ρος γυ¬νή, τὸ κει¬μή¬λιον τῆς σω¬φρο¬σύ¬νης, τὸ κε¬χα¬ρι¬τω¬μέ¬νον πρό¬σω¬πον, τὸ τῆς εὐ¬λα¬βεί¬ας τέ¬με¬νος .¬.. ὁ ἡ-γι¬α¬σμέ¬νος να¬ός, ὁ ἐ¬λαι¬ὼν τῆς συμ¬πα¬θεί¬ας, ὁ οἰ¬κτιρ¬μὸς τῆς ἐ¬πι¬δό¬σε¬ως, ὁ ἄ-φθο¬νος ὀ¬φθαλ¬μός, ἡ ἀ¬βά¬σκα¬νος καρ¬δί¬α, ἡ καὶ πρὸ θα¬νά¬του ἔκ¬δη¬μος τῶν τῇ-δε διὰ τὸν πο¬θού¬με¬νον Νυμ¬φί¬ον Χρι¬στὸν καὶ διὰ τὴν ἐ¬κεῖ¬σε ἄ¬λυ¬πον ζω¬ήν».
Ἡ ἀ¬εί¬μνη¬στος Γε¬ρόν¬τισ¬σα Φι¬λο¬θέ¬η, εὐ¬κλε¬ὲς τέ¬κνον λευ¬ϊ¬τι¬κῆς οἰ¬κο¬γε¬νεί¬ας ἐκ τῆς Ἀ¬γναν¬τιᾶς Κα¬λαμ¬πά¬κας, παι¬δι¬ό¬θεν παρ¬θε¬νεύ¬ου¬σα, μὲ ζῆ¬λον διὰ τὴν ἔν¬θε-ον μο¬να¬στι¬κὴν πο¬λι¬τεί¬αν, ἐ¬τί¬μη¬σε τὸ μο¬να¬χι¬κόν σχῆ¬μα, ἀ¬σκη¬θεῖ¬σα πρῶ¬τον ὡς ὑ¬πο¬δειγ¬μα¬τι¬κὴ ὑ¬πο¬τα¬κτι¬κὴ εἰς τὴν Ἱ¬ε¬ρὰν Μο¬νὴν Κοι¬μή¬σε¬ως τῆς Θε¬ο¬τό¬κου Στα¬γιά¬δων, ὑ¬πὸ τὴν κα¬θο¬δή¬γη¬σιν τῆς ἀ¬ει¬μνή¬στου Γε¬ρον¬τίσ¬σης Θε¬ο¬νύμ¬φης (†2013), κα¬τὰ τὰ ἔ¬τη 1970-1988.
Τό ἔ¬τος 1988, μὲ τὴν σο¬φὴν πρό¬νοι¬αν καὶ ἐ¬πι¬λο¬γὴν τοῦ πρό¬τρι¬τα κοι¬μη¬θέν-τος ἀ¬οι¬δί¬μου μη¬τρο¬πο¬λί¬του Τρίκ¬κης καὶ Στα¬γῶν κυ¬ροῦ Ἀ¬λε¬ξί¬ου, τοῦ καὶ πνευ-μα¬τι¬κοῦ των πα¬τρός, ἐγ¬κα¬τε¬στά¬θη μὲ πλειά¬δα μο¬να¬ζου¬σῶν εἰς τὴν ἐ¬ρει¬πω¬μέ-νην τό¬τε μο¬νὴν τῆς Ἁ¬γί¬ας Βαρ¬βά¬ρας Ρου¬σά¬νου, τὴν ὁ¬ποί¬αν κυ¬ρι¬ο¬λε¬κτι¬κῶς ὡς Κτι¬τό¬ρισ¬σα ἀ¬νε¬στή¬λω¬σεν, ἐ¬πε¬ξέ¬τει¬νε καὶ ἐ¬κάλ¬λυ¬νε, με¬τα¬τρέ¬πον¬τας αὐ¬τὴν εἰς μί¬αν κυ¬ψέ¬λην πνευ¬μα¬τι¬κῆς ἐρ¬γα¬σί¬ας καὶ προ¬σφο¬ρᾶς.
Ἡ ἐμ¬πνευ¬σμέ¬νη προ¬σω¬πι¬κό¬τη¬τά της μὲ τὸ εἰ¬ρη¬νι¬κό της βλέμ¬μα, τὸ σε¬μνο¬πρε-πὲς πα¬ρά¬στη¬μα, τὴν ὁ¬λό¬καρ¬δον φι¬λο¬ξε¬νί¬αν της καὶ μὲ τὰς σο¬φὰς συμ¬βου¬λάς της, ἐ¬νέ¬πνε¬ε τὴν συ¬νο¬δί¬αν της, ἡ ὁ¬ποί¬α δια¬ρκῶς ηὔ¬ξα¬νε, καὶ ἀνέπαυε τὸν κά-θε ἐ¬πι¬σκέ¬πτην τῆς ἱ¬ε¬ρᾶς Μάν¬δρας της.
Παν¬θο¬μο¬λο¬γου¬μέ¬νως ὑ¬πῆρ¬ξε ὑ¬πό¬δειγ¬μα μο¬να¬χῆς μὲ ἀ¬νύ¬στα¬κτον κα¬θη¬με¬ρι¬νὴν λα¬τρεί¬αν, ἐρ¬γα¬τι¬κό¬τη¬τα ὑ¬πὲρ δύ¬να¬μιν, ἐγ¬κάρ¬διον ψαλ¬τι¬κήν, συμ¬πά¬θειαν καρ-δί¬ας, ἀλ¬λὰ καὶ αὐ¬στη¬ρὰν τή¬ρη¬σιν τῆς πα¬ρα¬δε¬δο¬μέ¬νης μο¬να¬χι¬κῆς τά¬ξε¬ως.
Ἰ¬σχύ¬ουν καὶ δι᾿ αὐ¬τὴν τὰ λό¬για τοῦ ἱ¬ε¬ροῦ Θε¬ο¬δώ¬ρου τοῦ Στου¬δί¬του:
«Τίς σε ἰ¬δὼν οὐκ ἠ¬γά¬πη¬κε; Τίς δὲ συν¬τυ¬χὼν οὐ γε¬γλύ¬κα¬ται; Ὦ Μῆ¬τερ Φι¬λο¬θέ-η, ὡς κα¬λός σου ὁ δρό¬μος! Ὡς ὅ¬σιόν σου τὸ μνη¬μό¬συ¬νον! μα¬κά¬ριον τὸ ὑ¬πό-μνη¬μά σου! Εὐ¬φραί¬νου εἰς τὴν χα¬ρὰν τοῦ Κυ¬ρί¬ου σου».
Οἱ ἀ¬να¬στη¬λώ¬σεις τοῦ ὅ¬λου κτι¬ρια¬κοῦ συγ¬κρο¬τή¬μα¬τος, ἡ ἵ¬δρυ¬σις καὶ ἱ¬στό¬ρη¬σις τῶν πα¬ρεκ¬κλη¬σί¬ων τοῦ Γε¬νε¬σί¬ου τῆς Θε¬ο¬τό¬κου καὶ τῆς Ἁ¬γί¬ας Βαρ¬βά¬ρας, ὁ πύρ¬γος μὲ τὰς νέ¬ας πτέ¬ρυ¬γας τῶν κελ¬λί¬ων καὶ τῶν ἐρ¬γα¬στη¬ρί¬ων, καὶ ἡ ὅ¬λη εὐ¬πρέ¬πεια τοῦ πε¬ρι¬βάλ¬λον¬τος χώ¬ρου, κα¬θὼς καὶ ἡ δη¬μι¬ουρ¬γί¬α δύ¬ο εὐ¬πρε¬πῶν με¬το¬χί¬ων καὶ ἀ¬γρο¬κτη¬μά¬των, ὑ¬πῆρ¬ξαν ση¬μαν¬τι¬κό¬τα¬τα ἔρ¬γα τῆς εὐ¬κλε¬οῦς τρι-αν¬τα¬δι¬ά¬χρο¬νης ἡ¬γου¬με¬νί¬ας της.
Πα¬ρὰ τὰ ἐ¬στε¬νω¬μέ¬να οἰ¬κο¬νο¬μι¬κὰ τῆς ἀ¬να¬στη¬λού¬με¬νης ἱ¬ε¬ρᾶς μάν¬δρας της, ἐ-βο¬ή¬θει ἀ¬φει¬δῶς καὶ ἀ¬θο¬ρύ¬βως πλῆ¬θος λα¬ϊ¬κῶν καὶ νε¬ο¬συ¬στά¬των μο¬να¬στη¬ρί-ων, καὶ αἱ εὐ¬χαὶ ὅ¬λων αὐ¬τῶν τὴν συ¬νο¬δεύ¬ουν σή¬με¬ρον εἰς τὸ ὑ¬πε¬ρου¬ρά¬νιον πέ¬ταγ¬μα τῆς ψυ¬χῆς της, ἔν¬θα τὴν ἀ¬να¬μέ¬νουν μὲ ἀ¬νημ¬μέ¬νας λαμ¬πά¬δας αἱ προ-κοι¬μη¬θεῖ¬σαι ὑ¬πο¬τα¬κτι¬καί της Βε¬ρο¬νί¬κη καὶ Εἰ¬ρη¬ναί¬α.
Προ¬ει¬σό¬διον προ¬σκλη¬τή¬ριον διὰ τὰ ἄ¬νω σκη¬νώ¬μα¬τα ἐ¬δέ¬χθη πανευ¬φρο¬σύ¬νως πρὸ ἑ¬νὸς σχε¬δὸν ἔ¬τους τὴν με¬γα¬λο¬πρε¬πε¬στά¬την καὶ ἀρ¬γυ¬ρο¬κό¬σμη¬τον Βα¬το-πε¬δι¬νὴν Πα¬να¬γί¬αν, διὰ νὰ εἶ¬ναι πλέ¬ον ἡ ἀ¬κα¬τα¬μά¬χη¬τος Πα¬ρα¬μυ¬θί¬α εἰς τὴν ἀ-πορ¬φα¬νι¬σμέ¬νην Ἀ¬δελ¬φό¬τη¬τα.
Δὲν ὀρ¬φά¬νε¬ψαν μό¬νον οἱ θε¬ό¬λε¬κτες ψυ¬χὲς τῆς συ¬νο¬δί¬ας της, ἀλ¬λὰ καὶ ὁ ἁ¬γι¬ο-με¬τε¬ω¬ρί¬τι¬κος καὶ ὁ ἁ¬παν¬τα¬χοῦ τῆς Ἑλ¬λά¬δος ὀρ¬θό¬δο¬ξος μο¬να¬χι¬σμός!
Πο¬λυ¬σέ¬βα¬στη καὶ ἀ¬λη¬σμό¬νη¬τη Γε¬ρόν¬τισ¬σα Φι¬λο¬θέ¬η,
εἰ¬σε¬θλοῦ¬σα εἰς τὸν οὐ¬ρά¬νιον πλέ¬ον πο¬θη¬τὸν Νυμ¬φῶ¬να,
προ¬σκύ¬νη¬σον καὶ δι' ἡ¬μᾶς τὴν Πα¬να¬γί¬αν Τριά¬δα,
με¬τά¬νι¬σον εἰς τὴν Οὐ¬ρά¬νιον Προ¬ε¬στῶ¬σαν, τὸ Τεῖ¬χος τῶν Παρ¬θέ¬νων,
δε¬ή¬θη¬τι εἰς τὴν Ἁ¬γί¬αν Βαρ¬βά¬ραν ὑ¬πὲρ τῆς λί¬αν ὀ¬δυ¬νω¬μέ¬νης καὶ θλι¬βο¬μέ¬νης πα¬τρί¬δος ἡ¬μῶν καὶ τοῦ πλή¬θους τῶν ἀ¬σθε¬νῶν, ἵ¬να κο¬πά¬σῃ ὁ Κύ¬ριος τὴν μά-στι¬γα τῆς λοι¬μι¬κῆς καὶ θα¬να¬τη¬φό¬ρου νό¬σου, πα¬ρέ¬χων εἰ¬λι¬κρι¬νῆ καὶ βα¬θεῖ¬αν με¬τά¬νοι¬αν εἰς τὸν πο¬νε¬μέ¬νον ἑλληνικὸν λα¬ὸν καὶ φω¬τι¬σμὸν εἰς τοὺς ἰατροὺς καὶ τοὺς ἄρ¬χον¬τας, δι¬α¬λύ¬ων τὰς θανατηφόρους πλεκτάνας τοῦ εἰσρεύσαντος ἰοῦ.
Μὲ τὰς εὐ¬χὰς τοῦ Σε¬βα¬σμι¬ω¬τά¬του ποι¬με¬νά¬χου ἡ¬μῶν κ. κ. Θε¬ο¬κλή¬του, ὁ ὁ¬ποῖ-ος εὐ¬στόρ¬γως πε¬ρι¬έ¬βαλε τὴν συ¬νο¬δί¬αν σου, μὲ τὴν εὐ¬χὴν τῶν ἁ¬γί¬ων Καθηγουμένων καὶ Γε¬ρόν¬των σου Ἰ¬σι¬δώ¬ρου Βαρ¬λα¬α¬μί¬του καὶ Ἐ¬φραὶμ Βα¬το¬πε¬-δι¬νοῦ, καὶ μὲ τὰς προ¬σευ¬χὰς ὅ¬λων τῶν συ¬να¬σκου¬μέ¬νων πα¬τέ¬ρων καὶ ἀ¬δελ-φῶν ψυ¬χῶν, εὐ¬λο¬γη¬μέ¬νη νὰ εἶ¬ναι ἡ ἄ¬νο¬δός σου εἰς τὰ οὐ¬ρά¬νια σκη¬νώ¬μα¬τα,
συν¬τρο¬φευ¬μένη ἀ¬πὸ τοὺς Ἀγ¬γέ¬λους, τοὺς ὁ¬ποί¬ους ἠ¬γά¬πας,
ἐ¬λευθέρα ἀ¬πὸ τὰ τε¬λώ¬νια τοῦ σκό¬τους,
εὐ¬πρόσ¬δε¬κτος εἰς τὴν κοινωνίαν τῶν θε¬ου¬μένων.
Ἀπό¬λα¬υε τὴν θέ¬αν τῶν Οὐ¬ρα¬νί¬ων,
τὸ τρισ¬σο¬λαμ¬πὲς Φῶς τῆς Θε¬ό¬τη¬τος,
εὐ¬φραί¬νου εἰς τὰ κάλ¬λη τοῦ Πα¬ρα¬δεί¬σου,
πρεσβεύουσα διὰ τὴν σω¬τη¬ρί¬αν ὅ¬λων ἡ¬μῶν, οἱ ὁ¬ποῖ¬οι βα¬θέ¬ως σὲ ἐ¬κτι¬μή¬σα-μεν, σὲ ἠ¬γα¬πή¬σα¬μεν καὶ ἐ¬πὶ ἔ¬τη ἀ¬δελ¬φι¬κῶς συ¬να¬γω¬νι¬στή¬κα¬μεν διὰ τὴν ἀ¬να-συγ¬κρό¬τη¬σιν τοῦ ἁ¬γι¬ο¬με¬ω¬ρί¬τι¬κου κέν¬τρου τῶν Ἁ¬γί¬ων Με¬τε¬ώ¬ρων.

Πο¬λυ¬σέ¬βα¬στη καὶ εὐ¬λο¬γη¬μένη Γε¬ρόν¬τισ¬σα Φι¬λο¬θέ¬η
«Κα¬λὸν Πα¬ρά¬δει¬σον».

Ἡ Καθηγουμένη Χριστονύμφη καὶ αἱ Ἀδελφαὶ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Ἁγίων Μετεώρων

Αίγινα.jpg

1vlahakia.jpg

1vlahakia_001.jpg

2vlahakia.jpg

antalaktika1.jpg 

gkekas1_Αντιγ.jpg

faltakas.jpg

aliagas_copy.jpg

vamal.gif

Manaviko_Fillipas_Ntina__gia_6_mines.jpg

12ο_Afisa.jpg

2_2.jpg

selfhelpbanner.gif

 

Μεινετε Συνδεδεμενοι

twitter-30facebook-30 Skype Me™! Contact-Us

 Ο antilogosnews.gr είναι πιστοποιημένο μέλος του eMEDIA original_200.jpg (Μητρώο OnLine Media) υπό την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με Αριθμό Μητρώου 14054.

--Απαγορεύεται η αναδημοσίευση & ανάρτηση των άρθρων που υπάρχουν στον ιστότοπο www.antilogosnews.gr χωρίς την γραπτή άδεια του αρθρογράφου ή του διαχειριστή του ιστοτόπού μας. Σε περίπτωση που πραγματικά επιθυμείτε να προβείτε σε τέτοια κίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει στον ιστότοπό μας, ή τηλεφωνικά. Όλα μας τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αρθρογράφων και του διαχειριστή, και θα σας παρακαλούσαμε όπως σεβαστείτε την δουλειά και τον χρόνο που αφιερώνουμε για την  ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε.

Υπεύθυνη: Σκαρλάτου Σοφία Αικατερίνη Τηλ.&Fax :2432 400 094Επικοινωνία (Θεοδόσης) Κιν.: 698 24 94 413 -

e-mail: antilogos.news@gmail.com